ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η απόφαση του άτυπου συμβουλίου κορυφής της Ε.Ε. για τη μετανάστευση και τα κύματα των προσφύγων συνιστά περισσότερο μια ακόμη υπεκφυγή, παρά σοβαρή προσπάθεια ευρωπαϊκής αντιμετώπισης ενός εκρηκτικού προβλήματος.

Η ηγε­σία της Ε.Ε. κι­νεί­ται στην κα­τεύ­θυν­ση: πε­ρισ­σό­τε­ρη κα­τα­στο­λή και λι­γό­τε­ρη αλ­λη­λεγ­γύη. Επι­χει­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει τα απο­τε­λέ­σμα­τα μιας ιμπε­ρια­λι­στι­κής πο­λι­τι­κής που δη­μιουρ­γεί τα προ­σφυ­γι­κά και με­τα­να­στευ­τι­κά ρεύ­μα­τα πα­ρα­βλέ­πο­ντας τις αι­τί­ες που δη­μιουρ­γούν το πρό­βλη­μα και συ­νε­χί­ζο­ντας επί της ου­σί­ας να συ­ντη­ρεί εκεί­νες τις συν­θή­κες που έχουν με­τα­βά­λει τη Με­σό­γειο και το Αι­γαίο σε πλωτό νε­κρο­τα­φείο. 

Η χώρα μας θα βρε­θεί στη δίνη της δια­φαι­νό­με­νης σκλή­ρυν­σης όσον αφορά τη φύ­λα­ξη των συ­νό­ρων και ταυ­τό­χρο­να θα πιέ­ζε­ται να γίνει μια ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη απο­θή­κη ψυχών και χώρος εφαρ­μο­γής πο­λι­τι­κών κα­τα­στο­λής, αφού ανα­γκά­ζε­ται μαζί με την Ιτα­λία να γίνει χώρος κα­τα­γρα­φής, αλλά και δια­χω­ρι­σμού με­τα­ξύ πο­λι­τι­κών προ­σφύ­γων και οι­κο­νο­μι­κών με­τα­να­στών και επα­να­προ­ώ­θη­σης των τε­λευ­ταί­ων.

Την ίδια στιγ­μή κα­νέ­να βήμα δεν γί­νε­ται γι’ αυτό που είναι το πιο επεί­γον και επι­τα­κτι­κό αυτή τη στιγ­μή: να στα­μα­τή­σου­με να θρη­νού­με θύ­μα­τα στα σύ­νο­ρα της Ευ­ρώ­πης-Φρού­ριο και να υπάρ­χει εγ­γύ­η­ση «ασφα­λούς δια­δρό­μου» για τους πρό­σφυ­γες μέχρι τους τό­πους προ­ο­ρι­σμού τους. Αυτό χρεια­ζό­μα­στε και όχι δο­λο­φο­νι­κές πο­λι­τι­κές απώ­θη­σης και απο­τρο­πής ή λο­γι­κές με­τα­τρο­πής χωρών σε απο­θή­κες ψυχών.

Αδυ­να­τού­με, συ­νε­πώς, να κα­τα­νο­ή­σου­με την ικα­νο­ποί­η­ση του κ. Πρω­θυ­πουρ­γού γι’ αυτήν την από­φα­ση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου