ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

To editorial Της "Εργατικής Αριστεράς" που κυκλοφορεί 30/3

Ύστερα από το καθοριστικό τρίμηνο ανάμεσα στο δημοψήφισμα του Ιουλίου και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, φτάνουμε ξανά σε έναν αποφασιστικό σταθμό των εξελίξεων.

Ό,τι στους με­τε­κλο­γι­κούς μήνες ωρι­μά­ζει στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία αλλά και στο πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα, μέσα από κρυ­φές ή φα­νε­ρές δια­δρο­μές, έρ­χε­ται η ώρα να εκ­δη­λω­θεί. Μέχρι τα τέλη Απρι­λί­ου, η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία και το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα, το κί­νη­μα αντί­στα­σης και η Αρι­στε­ρά, θα πε­ρά­σουν τον «κάβο» της αξιο­λό­γη­σης του μνη­μο­νια­κού προ­γράμ­μα­τος. Ανά­λο­γα με τον τρόπο που αυτό θα γίνει, θα μπού­με σε μια νέα φάση, κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­κή. Πολύ σκλη­ρή για το κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά, αν πρώτα απ’ όλα η κυ­βέρ­νη­ση αλλά και το αστι­κό - μνη­μο­νια­κό μπλοκ κα­τα­φέ­ρουν να πε­ρά­σει το μνη­μο­νια­κό «πα­κέ­το» χωρίς με­γά­λους κρα­δα­σμούς, αν η προ­φα­νής προ­γραμ­μα­τι­κή και πο­λι­τι­κή συ­ναί­νε­ση των «από πάνω» απο­δει­χτεί ισχυ­ρό­τε­ρη από την αστά­θεια και τις ρωγ­μές στο σύ­στη­μά τους. Ελ­πι­δο­φό­ρα, αν οι δυ­νά­μεις τη αστά­θειας, οι αντι­φά­σεις και ο «έρπων εμ­φύ­λιος» των μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων τους υπο­χρε­ώ­σουν να πλη­ρώ­σουν βαρύ κό­στος που δεν θα εξα­σφα­λί­ζει καμία στα­θε­ρή συ­νέ­χεια.

Οι ευ­ρω­παϊ­κές κα­γκε­λα­ρί­ες είναι βέ­βαιο ότι θα ρί­ξουν όλο το βάρος τους να στη­ρί­ξουν την κυ­βερ­νη­τι­κή προ­σπά­θεια, ώστε να πε­ρά­σει το αντι­λαϊ­κό «πα­κέ­το». Η δη­μό­σια έκ­φρα­ση εκτί­μη­σης των Σόι­μπλε και Σαπέν στο πρό­σω­πο του Αλέξη Τσί­πρα, αλλά και οι μόλις υπο­κρυ­πτό­με­νες πα­ραι­νέ­σεις προς τη μνη­μο­νια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση για στή­ρι­ξη της ψή­φι­σης του μνη­μο­νια­κού «πα­κέ­του» δεν χρειά­ζο­νται με­θερ­μη­νεία. Η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα - Καμ­μέ­νου τους έκανε ένα με­γά­λο «δώρο» υπο­γρά­φο­ντας την κα­τά­πτυ­στη από­φα­ση της ευ­ρω­παϊ­κής συ­νό­δου κο­ρυ­φής για τους πρό­σφυ­γες. Και τώρα, υπό­σχε­ται να τη­ρή­σει κατά γράμ­μα τις μνη­μο­νια­κές δε­σμεύ­σεις, εκλι­πα­ρώ­ντας για «ήπιο πα­κέ­το» αλλά εν­νο­ώ­ντας «όχι το χει­ρό­τε­ρο δυ­να­τό που θα μας κα­τα­στρέ­ψει πο­λι­τι­κά».

Στο εσω­τε­ρι­κό όμως, η πο­λι­τι­κή κρίση, η αστά­θεια, οι ρωγ­μές και ο «έρπων εμ­φύ­λιος» στο μνη­μο­νια­κό μπλοκ πα­ρα­μέ­νουν, εξα­κο­λου­θώ­ντας να έχουν ανη­συ­χη­τι­κή έντα­ση και έκτα­ση.

Τί­πο­τε όμως απ’ όλα αυτά από μόνο του δεν θα έχει πε­ρισ­σό­τε­ρο από δη­μο­σιο­γρα­φι­κή ή γε­νι­κή πο­λι­τι­κή ση­μα­σία χωρίς τον πα­ρά­γο­ντα που μπο­ρεί να κα­τα­λύ­σει τις διερ­γα­σί­ες: το κί­νη­μα αντί­στα­σης. Ο προη­γού­με­νος γύρος κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων ενά­ντια στο ασφα­λι­στι­κό Κα­τρού­γκα­λου αλλά και το συ­γκλο­νι­στι­κό ρεύμα αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες που αντέ­χει ενά­ντια στις με­θο­δεύ­σεις των Ευ­ρω­παί­ων και εγ­χώ­ριων «τε­χνι­κών» της εξου­σί­ας και της βιο­πο­λι­τι­κής, είναι απτή από­δει­ξη για τις δυ­να­τό­τη­τες. Η πα­ρα­μέ­νου­σα πο­λι­τι­κή αστά­θεια είναι από μόνη της μια από­δει­ξη της τε­ρά­στιας κοι­νω­νι­κής δυ­σα­ρέ­σκειας, που δεν επι­τρέ­πει στο μνη­μο­νια­κό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί. Βα­σι­σμέ­νη σε αυτές τις δυ­να­τό­τη­τες, η Αρι­στε­ρά πρέ­πει να εξα­ντλή­σει τις δυ­να­τό­τη­τες κι­νη­το­ποί­η­σης, στή­ρι­ξης και ορ­γά­νω­σης των αντι­στά­σε­ων. Ξέ­ρου­με τι κά­νουν: κλει­στά σύ­νο­ρα για τους πρό­σφυ­γες - γη και ύδωρ στους δα­νει­στές. Ξέ­ρου­με τι πρέ­πει να κά­νου­με: ενιαίο μέ­τω­πο και γε­νι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση για αλ­λη­λεγ­γύη στους πρό­σφυ­γες και μπλο­κά­ρι­σμα του μνη­μο­νια­κού «πα­κέ­του»!

Πηγή : rproject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου