ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Ξεκίνησαν Οι Εργασίες Της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης Της Λαϊκής Ενότητας

Άνοιξαν οι εργασίες της ιδρυτικής πανελλαδικής συνδιάσκεψης της Λαϊκής Ενότητας το απόγευμα της Παρασκευής στο ΣΕΦ και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, με την έγκριση της πολιτικής απόφασης, του κανονισμού λειτουργίας και την ανάδειξη του Πολιτικού Συμβουλίου.

Στο ΣΕΦ βρί­σκο­νται 1.100 αντι­πρό­σω­ποι από 174 το­πι­κές και κλα­δι­κές Πο­λι­τι­κές Επι­τρο­πές της ΛΑΕ.
H έναρ­ξη έγινε με την πα­ρου­σί­α­ση του σχε­δί­ου κεί­με­νου προ­γραμ­μα­τι­κών θέ­σε­ων από τον Αντώ­νη Ντα­βα­νέ­λο και με την πα­ρου­σί­α­ση του σχε­δί­ου κα­νο­νι­σμού λει­τουρ­γί­ας της ΛΑΕ, από την Σόφη Πα­πα­δό­γιαν­νη. Ακο­λού­θη­σαν χαι­ρε­τι­σμοί από εκ­προ­σώ­πους κομ­μά­των και ορ­γα­νώ­σε­ων. Ει­δι­κό­τε­ρα:

Το ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Αρι­στε­ράς σ. Μα­νό­λης Γλέ­ζος. Το στέ­λε­χος της Αρι­στε­ράς και Επι­κε­φα­λής του Σχε­δί­ου Β, σ. Αλέ­κος Αλα­βά­νος. Εκ μέ­ρους της Πλεύ­σης Ελευ­θε­ρί­ας, δια­βά­στη­κε μή­νυ­μα της Ζωής Κων­στα­ντο­πού­λου-που βρί­σκε­ται στην Πορ­το­γα­λία για το Συ­νέ­δριο του Μπλό­κο-από εκ­πρό­σω­πο της Πλεύ­σης. Από την ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ πα­ρα­βρέ­θη­καν ο Αντώ­νης Δρα­γα­νί­γος και ο Γιάν­νη­ς Ση­φα­κά­κης, με τον πρώτο να απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό. Εκ­πρό­σω­ποι της Δι­κτύ­ω­σης για την Ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά (Γιώρ­γος Βε­λε­γρά­κης που χαι­ρέ­τι­σε και Τάσος Κο­ρω­νά­κης), βρέ­θη­καν επί­σης στο ΣΕΦ, καθώς και άλλοι εκ­πρό­σω­ποι ορ­γα­νώ­σε­ων, με­τα­ξύ των οποί­ων και ο εκ­πρό­σω­πος του HDP Τουρ­κί­ας στην Ελ­λά­δα Γιου­σούφ Οζ­ντε­μίρ.

Χαι­ρε­τι­σμό απέ­στει­λαν επί­σης: Η ανε­ξάρ­τη­τη Ευ­ρω­βου­λευ­τής Σοφία Σα­κο­ρά­φα.

Η Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά της Ιτα­λί­ας:

Αγα­πη­τοί σύ­ντρο­φοι και συ­ντρό­φισ­σες
Σας με­τα­φέ­ρω τις ευχές και την
αλ­λη­λεγ­γύη της Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής
Αρι­στε­ράς από την Ιτα­λία.
Έχου­με κα­ταγ­γεί­λει τον συμ­βι­βα­σμό της
κυ­βέρ­νη­σης του Αλέξη Τσί­πρα και της
ζη­μί­ας που αυτή έχει προ­κα­λέ­σει σε όλη
την αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά στην
Ευ­ρώ­πη.Έχου­με υπο­στη­ρί­ξει από την αρχή
την από­φα­ση της Αρι­στε­ράς Πλατ­φόρ­μας
και άλλων συ­ντρό­φων και ορ­γα­νώ­σε­ων για
την οι­κο­δό­μη­ση μιας πο­λι­τι­κής
εναλ­λα­κτι­κής λύσης απέ­να­ντι στην
Αρι­στε­ρά που κάνει συμ­βι­βα­σμούς με την
ευ­ρω­παϊ­κή άρ­χου­σα τάξη σε βάρος των
ερ­γα­ζο­μέ­νων. Η γέν­νη­ση της Λαϊ­κής
Ενό­τη­τας έχει δώσει ένα νέο ερ­γα­λείο
και μια ελ­πί­δα για όσους θέ­λουν να
συ­νε­χί­σουν να αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στα
μνη­μό­νια της τρόι­κας.
Οι πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας επι­τί­θε­νται στα
δι­καιώ­μα­τα και τους μι­σθούς των
ερ­γα­ζο­μέ­νων σε όλη την Ευ­ρώ­πη. Το
δη­μό­σιο χρέος χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να
εκ­βιά­σει τους αν­θρώ­πους και να τους
ανα­γκά­σουν να απο­δε­χθούν την
επι­δεί­νω­ση του βιο­τι­κού τους επι­πέ­δου
και την κα­τάρ­γη­ση των δη­μο­κρα­τι­κών
τους δι­καιω­μά­των. Αλλά βλέ­που­με όλο και
πιο συχνά ότι οι άν­θρω­ποι απορ­ρί­πτουν
τον εκ­βια­σμό του χρέ­ους και θέ­λουν να
πο­λε­μή­σουν, όπως αυτές τις μέρες με τη
γε­νι­κή απερ­γία στη Γαλ­λία.
Στην Ιτα­λία θα αγω­νι­στού­με το επό­με­νο
διά­στη­μα ενά­ντια στην με­ταρ­ρύθ­μι­ση του
Συ­ντάγ­μα­τος που πρό­τει­νε η κυ­βέρ­νη­ση
του Δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος, που μειώ­νει
το ρόλο του Κοι­νο­βου­λί­ου. Αν οι
δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες απο­τε­λούν
εμπό­δια στην εφαρ­μο­γή των πο­λι­τι­κών
λι­τό­τη­τας, τότε είναι έτοι­μοι να
πε­τά­ξουν ακόμη και τους δη­μο­κρα­τι­κούς
θε­σμούς!
Ελ­πί­ζου­με μαζί με σας να πε­τύ­χου­με την
συ­νερ­γα­σία των Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κών
Αρι­στε­ρών δυ­νά­με­ων στην ΕΕ για την
ενί­σχυ­ση των ερ­γα­τι­κών αγώ­νων. Μαζί
πα­λεύ­ου­με ενά­ντια στις πο­λι­τι­κές
λι­τό­τη­τας της αστι­κής τάξης στην
Ευ­ρώ­πη!

Sinistra Anticapitalista

Το Κί­νη­μα για τον Σο­σια­λι­σμό της Ελ­βε­τί­ας:

Αγα­πη­τοί σύ­ντρο­φοι και συ­ντρό­φισ­σες
Εκ μέ­ρους του MPS (Movement for Socialism) Κι­νή­μα­τος
για τον Σο­σια­λι­σμό στην Ελ­βε­τία, σας
με­τα­φέ­ρω την αλ­λη­λεγ­γύη μας καθώς και
αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς για το
ιδρυ­τι­κό συ­νέ­δριο της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας.
Όλη η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά στην
Ευ­ρώ­πη πα­ρα­κο­λου­θεί τους εξαι­ρε­τι­κούς
αγώ­νες των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ελ­λά­δα.
Η βιαιό­τη­τα των επι­θέ­σε­ων ενα­ντί­ον της
κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας του Ελ­λη­νι­κού
λαού από τους λε­γό­με­νους διε­θνείς
ορ­γα­νι­σμούς και κα­πι­τα­λι­στές
συμ­μά­χους τους στην Ελ­λά­δα είναι η
έκ­φρα­ση της θέ­λη­σής τους να
κα­τα­στρέ­ψουν μια υπο­δειγ­μα­τι­κή
αντί­στα­ση, η οποία εν­θαρ­ρύ­νει τους
υπό­λοι­πους ερ­γα­ζό­με­νους στην Ευ­ρώ­πη.
Μετά την συν­θη­κο­λό­γη­ση της ηγε­σί­ας του
ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η ικα­νό­τη­τα να συ­γκε­ντρώ­νε­τε
χι­λιά­δες μέλη είναι από μόνη της
αξιο­ση­μεί­ω­τη.
Η δη­μιουρ­γία της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας
απο­τε­λεί ένα πα­ρά­δειγ­μα της
δυ­να­τό­τη­τας αντι­με­τώ­πι­σης μιας πολύ
δύ­σκο­λης κα­τά­στα­σης για την ευ­ρω­παϊ­κή
ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά. Και είναι,
επί­σης, από μόνη της, μια απο­τυ­χία των
προσ­δο­κιών των εθνι­κών και διε­θνών
κε­φα­λαί­ων που επεν­δύ­ουν στην κυ­βέρ­νη­ση
ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τους συμ­μά­χους της για την
συ­νέ­χι­ση της ατζέ­ντας της λι­τό­τη­τας.
Η Λαϊκή Ενό­τη­τα αντα­να­κλά, για εμάς, τα
πιο ηρω­ι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των
ιστο­ρι­κών αγώ­νων του Ελ­λη­νι­κού
προ­λε­τα­ριά­του.
Μπο­ρού­με μόνο να σας ευ­χη­θού­με τα
κα­λύ­τε­ρα για αυτή την ιδρυ­τι­κή
συν­διά­σκε­ψη και για τους επερ­χό­με­νους
αγώ­νες σας για αν­θρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια,
διε­θνι­σμό και τον σο­σια­λι­σμό.
Ανυ­πο­μο­νού­με να πα­λέ­ψου­με μαζί σας
στους κοι­νούς μας αγώ­νες.

Mouvement pour le socialisme,Bewegung fur Sozialismus, Movimento per il
socialismo


Ο εκ­πρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Δη­μο­κρα­τι­κής Ένω­σης του Κουρ­δι­στάν της Συ­ρί­ας,Ιμπρα­χήμ Μου­σλεμ. Το Λαϊκό Μέ­τω­πο για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Πα­λαι­στί­νης PFLP. Το μέλος της ΚΕ του Δη­μο­κρα­τι­κού Με­τώ­που για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Πα­λαι­στί­νης DFLP, Μι­χιαρ Εκτα­μι.Επί­σης προ­βλή­θη­κε 12λε­πτο βί­ντεο με μη­νύ­μα­τα διε­θνι­στι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης από ευ­ρω­βου­λευ­τές και βου­λευ­τές κομ­μά­των της ευ­ρω­παϊ­κής ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς.

Ακο­λού­θη­σε η ομι­λία του Πα­να­γιώ­τη Λα­φα­ζά­νη που υπο­στή­ρι­ξε ότι "Εί­μα­στε η μόνη πα­ρά­τα­ξη που αμ­φι­σβη­τού­με πει­στι­κά τη μνη­μο­νια­κή κα­νο­νι­κό­τη­τα και τον ευ­ρω­ζω­νι­κό και ευ­ρω­ε­νω­σια­κό μο­νό­δρο­μο», που αντι­προ­σω­πεύ­ουν από κοι­νού και με ενιαία πο­λι­τι­κή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ του Τσί­πρα, η ΝΔ του Μη­τσο­τά­κη, η Δη­μο­κρα­τι­κή Συ­μπα­ρά­τα­ξη της Γεν­νη­μα­τά, το Πο­τά­μι του Θε­ο­δω­ρά­κη, η Ένωση Κε­ντρώ­ων του Λε­βέ­ντη και οι ΑΝΕΛ του Κα­μέ­νου".

Για το πρό­γραμ­μα του ανα­γκαί­ου με­τώ­που της ανα­τρο­πής, ση­μεί­ω­σε: "τώρα είναι η πρό­κλη­ση και η ώρα του με­γά­λου, πλα­τιού πο­λι­τι­κού αντι­μνη­μο­νια­κού με­τώ­που που θα έχει ως ελά­χι­στους στό­χους την ακύ­ρω­ση των μνη­μο­νί­ων και της λι­τό­τη­τας, τη δια­κο­πή απο­πλη­ρω­μής για τη δια­γρα­φή του χρέ­ους, την ευ­ρεία σει­σά­χθεια για τα ιδιω­τι­κά χρέη των πιο αδύ­να­των, την εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών, την ενί­σχυ­ση μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων και την έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη σε σύ­γκρου­ση και απει­θαρ­χία με τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη ΕΕ, με στρα­τη­γι­κή".

Πα­ράλ­λη­λα, ιε­ράρ­χη­σε ως πρώτο κα­θή­κον της ΛΑΕ την προ­σπά­θεια ανα­σύ­ντα­ξης και ενί­σχυ­σης του κι­νή­μα­τος αντί­στα­σης:

"Η ΛΑ.Ε τα μέλη και τα στε­λέ­χη της θέλει να βρί­σκε­ται στην καρ­διά και τον πυ­ρή­να των προ­σπα­θειών για την ανά­πτυ­ξη αυτού του κι­νή­μα­τος, το οποίο θε­ω­ρού­με πρώ­τι­στο κα­θή­κον.

Θέ­λου­με ως ΛΑ.Ε να εί­μα­στε στην καρ­διά και τον πυ­ρή­να των προ­σπα­θειών για την ανά­πτυ­ξη με­γά­λων κοι­νω­νι­κών με­τώ­πων:

Για την προ­ά­σπι­ση της λαϊ­κής πρώ­της κα­τοι­κί­ας, για την υπε­ρά­σπι­ση των κοι­νω­νι­κών αγα­θών και των συ­ντά­ξε­ων, ενά­ντια στη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή, για την υπε­ρά­σπι­ση και στή­ρι­ξη της δη­μό­σιας δω­ρε­άν παι­δεί­ας και της δη­μό­σιας υγεί­ας, για την υπε­ρά­σπι­ση και στή­ρι­ξη των δι­καιω­μά­των των προ­σφύ­γων και των με­τα­να­στών".

Τέλος, δεν μπο­ρού­σε να μην ανα­φερ­θεί στην ιστο­ρι­κή από­φα­ση του βρε­τα­νι­κού λαού:

"Το Brexit, ανε­ξάρ­τη­τα από τις δυ­νά­μεις που το εξέ­φρα­σαν, έρ­χε­ται να κάνει πιο σαφές ότι αυτή η ΕΕ έχει τεθεί σε μια πο­ρεία διά­λυ­σης και κα­τάρ­ρευ­σης και πως αυτή η ΕΕ δεν βελ­τιώ­νε­ται και δεν με­ταρ­ρυθ­μί­ζε­ται θε­τι­κά αλλά μόνο ανα­τρέ­πε­ται.

Αυτήν την ώρα νο­μί­ζω ότι χρειά­ζε­ται να ανα­λά­βου­με με­γά­λες θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες στο πλαί­σιο των αρι­στε­ρών δυ­νά­με­ων της Ευ­ρώ­πης.

Η Αρι­στε­ρά στην Ευ­ρώ­πη οφεί­λει να πα­ρέμ­βει δυ­να­μι­κά στη κα­τεύ­θυν­ση της ανα­τρο­πής της ευ­ρω­ζώ­νης και της ΕΕ από αρι­στε­ρές θέ­σεις και να μην αφή­νει αυτό το πεδίο να το δια­χει­ρί­ζε­ται ο νε­ο­συ­ντη­ρη­τι­σμός και η ακρο­δε­ξιά σε κα­τευ­θύν­σεις που είναι απα­ρά­δε­κτες και μπο­ρεί να απο­βούν άκρως επι­κίν­δυ­νες για τους λαούς".

Οι ερ­γα­σί­ες της συν­διά­σκε­ψης συ­νε­χί­ζο­νται σή­με­ρα (25/6) όλη την ήμερα με ομι­λί­ες των αντι­προ­σώ­πων.

Πηγή : rproject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου