ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στις συγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά την Κυριακή 8 Μαΐου. ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στους δρόμους, για να μην περάσουν τα νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης και δανειστών.

Η Ερ­γα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, που φέτος λόγω χρο­νι­κής σύμ­πτω­σης με το Πάσχα, γιορ­τά­ζε­ται από τα ερ­γα­τι­κά συν­δι­κά­τα με απερ­γία και συ­γκε­ντρώ­σεις την Κυ­ρια­κή 8 Μαΐου, είναι μέρα μνή­μης και τιμής στους αγώ­νες της ερ­γα­τι­κής τάξης, που ξε­κί­νη­σαν από το Σι­κά­γο το 1886 για τη διεκ­δί­κη­ση του 8ωρου και συ­νε­χί­ζο­νται ακα­τά­παυ­στα μέχρι σή­με­ρα ενά­ντια στην κα­πι­τα­λι­στι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση, στην κάθε εί­δους κα­τα­πί­ε­ση, στον πό­λε­μο και τον ιμπε­ρια­λι­σμό.

Αυτή την πε­ρί­ο­δο στη χώρα μας οι ερ­γα­ζό­με­νοι, οι νέοι και οι νέες, οι συ­ντα­ξιού­χοι, οι μι­κρο­με­σαί­οι επαγ­γελ­μα­τί­ες αγρό­τες και επι­στή­μο­νες, η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού δέ­χο­νται μια πρω­το­φα­νή επί­θε­ση από την κυ­βέρ­νη­ση, τους δα­νει­στές (ΕΕ και ΔΝΤ) και το κε­φά­λαιο.

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ - ΑΝΕΛ με το αντια­σφα­λι­στι­κό και φο­ρο­μπη­χτι­κό νο­μο­σχέ­διο, το οποίο ήδη έχει εγκρι­θεί επί της αρχής στην αρ­μό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή και το προ­ω­θεί για έγκρι­ση και στην Ολο­μέ­λειά της, λε­η­λα­τεί συ­ντά­ξεις και λαϊκά ει­σο­δή­μα­τα και οδη­γεί στην ανερ­γία εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες και επι­στή­μο­νες και σε ξε­κλή­ρι­σμα την μι­κρο­με­σαία αγρο­τιά.

Επί­σης η κυ­βέρ­νη­ση προ­ω­θεί νέα αύ­ξη­ση άμε­σων και έμ­με­σων φόρων, ολο­κλή­ρω­ση του ξε­που­λή­μα­τος της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και πα­ρά­δο­ση ακόμα και της πρώ­της κα­τοι­κί­ας υπερ­χρε­ω­μέ­νων στις τρά­πε­ζες νοι­κο­κυ­ριών στις αρ­πα­κτι­κές δια­θέ­σεις ξένων κερ­δο­σκο­πι­κών κε­φα­λαί­ων.

Η κυ­βέρ­νη­ση, όμως, δεν στα­μα­τά εκεί. Εκτός από τα πα­ρα­πά­νω μέτρα, που θα επι­βα­ρύ­νουν το λαό με 5,4 δις ευρώ, ενώ παί­ζει ένα κα­κό­γου­στο θέ­α­τρο δήθεν σκλη­ρών δια­πραγ­μα­τεύ­σεων με τους δα­νει­στές, έχει ήδη συμ­φω­νή­σει μαζί τους να νο­μο­θε­τή­σει με τη μορφή του «αυ­τό­μα­του μη­χα­νι­σμού» και επι­πλέ­ον «προ­λη­πτι­κά» μέτρα, ύψους 3,6 δις ευρώ, (νέες μειώ­σεις μι­σθών, συ­ντά­ξε­ων, κοι­νω­νι­κών επι­δο­μά­των, νέοι άμε­σοι και έμ­με­σοι φόροι κλπ), για να εφαρ­μο­στούν άμεσα σε πε­ρί­πτω­ση μη υλο­ποί­η­σης (πράγ­μα βέ­βαιον) των μνη­μο­νια­κών στό­χων.

Προ­ω­θεί δη­λα­δή «προ­λη­πτι­κά» και τέ­ταρ­το μνη­μό­νιο.

Τα κυ­βερ­νη­τι­κά μνη­μο­νια­κά αντι­λαϊ­κά μέτρα των 9 δις ευρώ, που προ­στί­θε­νται στα 63 δις ευρώ των δύο προη­γού­με­νων μνη­μο­νί­ων, αυ­ξά­νουν την ύφεση, τη φτώ­χεια και την ανερ­γία, δια­λύ­ουν το κοι­νω­νι­κό κρά­τος (παι­δεία, υγεία, ασφά­λι­ση, πρό­νοια) και απο­τε­λούν τη στα­γό­να που ξε­χει­λί­ζει το πο­τή­ρι της λαϊ­κής οργής και αγα­νά­κτη­σης.

Τα αντι­λαϊ­κά αυτά μέτρα μπο­ρούν να ανα­τρα­πούν μόνο με ενω­τι­κούς και συ­ντο­νι­σμέ­νους αγώ­νες των ερ­γα­ζο­μέ­νων, των συ­ντα­ξιού­χων, των νέων, των ανέρ­γων, των μι­κρο­με­σαί­ων, επαγ­γελ­μα­τιών, επι­στη­μό­νων και αγρο­τών. Με κοινά πα­νερ­γα­τι­κά και παλ­λαϊ­κά συλ­λα­λη­τή­ρια, απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις και όχι με την αγω­νι­στι­κή αδρά­νεια, που έχουν επι­βάλ­λει συμ­βι­βα­σμέ­νες συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες ή με χω­ρι­στές εκ­δη­λώ­σεις, που δεν ενο­χλούν το μνη­μο­νια­κό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα.

Η ΛΑΕ καλεί την ερ­γα­τι­κή τάξη, το λαό και τη νε­ο­λαία σε ενω­τι­κή, μα­ζι­κή συμ­με­το­χή στις Πρω­το­μα­γιά­τι­κες συ­γκε­ντρώ­σεις και σε κλι­μα­κού­με­νες κι­νη­το­ποι­ή­σεις, που πρέ­πει και μπο­ρούν να πά­ρουν τη μορφή πα­νερ­γα­τι­κού – παλ­λαϊ­κού ξε­ση­κω­μού.

Η φε­τι­νή ερ­γα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά πρέ­πει να είναι η νέα αγω­νι­στι­κή αφε­τη­ρία του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος για την ανα­τρο­πή των νέων αντι­λαϊ­κών μέ­τρων, όλων των μνη­μο­νί­ων, της κυ­βέρ­νη­σης (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ), που τα εφαρ­μό­ζει, και ολό­κλη­ρου του μνη­μο­νια­κού πο­λι­τι­κού κα­τε­στη­μέ­νου (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟ­ΤΑ­ΜΙ, ΕΝΩΣΗ ΚΕ­ΝΤΡΩ­ΩΝ), που ή τα εφάρ­μο­σε ή τα ψή­φι­σε ή τα στη­ρί­ζει.

Για ν’ ανοί­ξει ένας άλλος ελ­πι­δο­φό­ρος δρό­μος για το λαό και τη νε­ο­λαία με τερ­μα­τι­σμό της λι­τό­τη­τας, δια­γρα­φή του δη­μο­σί­ου χρέ­ους, γεν­ναία “σει­σά­χθεια” στο ιδιω­τι­κό χρέος, εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη στη βάση ενός ρι­ζο­σπα­στι­κού προ­ο­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος ανά­πτυ­ξης και πα­ρα­γω­γι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης, που θα στη­ρί­ζει και θα ενι­σχύ­ει τους μι­σθούς τις συ­ντά­ξεις, τα λαϊκά ει­σο­δή­μα­τα και τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας.

Ο ΑΓΩ­ΝΑΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

Αθήνα Κυ­ρια­κή 8/5 ερ­γα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά: Προ­συ­γκέ­ντρω­ση ΛΑΕ 10:00 πμ Χαυ­τεία – Ομό­νοια (Στα­δί­ου και Αιό­λου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου